Säännöt

Tulosta

1 §    Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Aboa Aquanauts ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki Länsi-Suomen läänissä.

Yhdistys on perustettu elokuun 21. päivänä vuonna 2006 ja siitä käytetään
näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

Seuran toiminta-alueena on Turun seutu ja Saaristomeri.

2 §    Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa, eritoten urheilusukellusta ja
muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten,
että erilaisista lähtökohdista
olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa,
kilpa- ja huippu-urheilua tai
liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja
tarpeidensa mukaisesti.    

3 §    Tarkoituksen toteuttaminen


Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla: 
 • kunto- ja terveysliikuntaa
 • kilpailutoimintaa
 • harjoitus- ja valmennustoimintaa
 • ohjaustoimintaa
 • liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille 
          ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
          muuta vastaava toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja
          henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • koulutustoimintaa

2. Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja
 muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä
 vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden 
 hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa

4. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla
  kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

        Toimintansa tukemiseksi seura voi 
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, 
          omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä
 • hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja 
          arpajaisia, urheilutapahtumia ja –kilpailuja, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, 
 • harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa
          sekä välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita.
   

4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.
    

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön,
joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Seuran nuorisojäseneksi voi johtokunta hyväksyä alle 15- vuotiaan henkilön huoltajan suostumuksella,
joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön,
joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.
Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeus-kelpoisen yhteisön,
joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai ker-takaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei ääni-oikeutta seuran kokouksissa.
            

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty,
mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden
sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.
    

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta,
jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta,
muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan,
toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n
vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä
Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.
Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä
mainituissa antidopingsäännöstöissä.
Dopingrikkomuksia ovat: 
 • Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
 • Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
 • Kieltäytyminen dopingtestistä
 • Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
 • Dopingtestin manipulointi
 • Dopingaineiden hallussapito
 • Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen
 • Dopingin edistäminen
Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:
 • Kilpailutuloksen mitätöinti
 • Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
 • Urheilun toimintakielto
 • Kirjallinen varoitus
Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja
kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.
Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
 • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
 • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
 • Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu 
Urheiluhuijaus
 • Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • Tuloksista etukäteen sopiminen
Vedonlyönti
 • Vedonlyönti omasta kilpailusta
Lahjonta
 • Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai
          sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

Sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton
määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään,
kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista,
jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle
dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa
antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen,
kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
    

9 § Liittymis- ja jäsenmaksut


Varsinaisilta- ja nuorisojäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen
suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen
ainaisjäseneksi, jos hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset


Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja
syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokousta lähetetyillä
kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11 §     Kevät- ja syyskokous


Kevätkokouksen asiat

1    Avataan kokous

2    Valitaan kokoukselle
a)    puheenjohtaja
b)    sihteeri
c)    kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d)    ääntenlaskijat

3    Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5    Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkasta-jien antama lausunto

6    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8    Päätetään kokousSyyskokouksen asiat

1    Avataan kokous

2    Valitaan kokoukselle
a)    puheenjohtaja
b)    sihteeri
c)    kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d)    ääntenlaskijat

3    Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5    Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6    Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7    Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, nuorisojäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8    Vahvistetaan johtokunnan jäsenten ja varajäsenten määrä

9    Vahvistetaan johtokunnan jäsenten ja varajäsenten palkkiot

10     Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

11    Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

12    Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

13    Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

14    Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

15    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16    Päätetään kokous

    Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi,
on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 §    Seuran ylimääräinen kokous


    Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi,
    seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on
    jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.
    Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

    Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä,
    kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

13 §    Pöytäkirja


    Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöy-täkirjaa.
    Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä
    valittujen tarkastajien tarkastettava.

    Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14 §    Äänestys


Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilö-vaaleissa äänten mennessä
tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, 
johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella
viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä,
kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä,
kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 Nuorisojäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

15 §    Seuran hallinto


Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toiminta-vuodeksi valittu puheenjohtaja,
ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 2-8 jäsentä ja 0-8 varajäsentä.
Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.
Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

 Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja
 ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

    Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1    Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2    Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3    Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4    Vastata seuran taloudesta

5    Pitää jäsenluetteloa

6    Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7    Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8    Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9    Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10    Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11    Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio-merkkien esittämisestä

12    Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13    Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

16 §    Tilivuosi


    Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

17 §    Nimenkirjoittajat


    Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18 §    Jaostot


Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten,
että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

19 §    Sääntöjen muuttaminen


Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 §    Seuran purkaminen


Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purka-misesta.

21 §    Seuran varojen luovuttaminen


Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen
liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitse-mat henkilöt.

    Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.